دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1401/11/143,750,0001401/12/291401/01/01شنبه 09:00 تا 21:00,چهارشنبه 09:00 تا 21:00قسطی حرکتیقسطی حرکتی

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.