دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/09/054,500,0001399/09/171399/08/17شنبه 19:00 تا 20:00هیلز اندرزگو آیداهیلز شنبه19-20 اندرزگو ترم1

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.