دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/11/044,000,0001399/09/071399/08/07دوشنبه 13:00 تا 14:00,چهارشنبه 13:00 تا 14:00بادی میک بهار/اندرزگوبادی میک دوشنبه و چهارشنبه12-13

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.