دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1401/04/128,000,0001400/12/091400/11/09شنبه 12:00 تا 13:00,دوشنبه 12:00 تا 13:00سیلک شهرک نگارسیلک شنبه دوشنبه 12-13

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.