دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/09/054,500,0001399/08/271399/07/27یکشنبه 20:00 تا 21:00رگتون ترم1 شیمارگتون یکشنبه 20-21ترم1

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.