دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/11/044,500,0001399/09/131399/08/13سه شنبه 18:00 تا 19:00هیلز ترم2تانیاهیلز سه شنبه18-19ترم2

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.