دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1401/04/123,000,0001400/12/121400/11/12یکشنبه 10:00 تا 11:00,سه شنبه 10:00 تا 11:00یوگا آنلاین شقایق بهمنیوگا آنلاین 1ش3ش 10-11

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.