دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1401/04/128,000,0001400/12/091400/11/09شنبه 14:00 تا 15:00,دوشنبه 14:00 تا 15:00هوپ شهرک نگارهوپ شنبه دوشنبه 14-15

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.