دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/09/054,000,0001398/09/061399/08/06یکشنبه 12:00 تا 13:00,سه شنبه 12:00 تا 13:00بادی میک سوگل اندرزگوبادی میک 1ش3ش12-13

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.