دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1401/04/128,000,0001400/12/091400/11/09شنبه 11:00 تا 12:00,دوشنبه 11:00 تا 12:00سیلک شهرک نگارسیلک شنبه دوشنبه 11-12

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.