دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/09/054,000,0001399/09/061399/08/06چهارشنبه 15:00 تا 16:00,سه شنبه 20:00 تا 21:00بوتی اندرزگو/سوگلبوتی 1ش3ش 20-21اندرزگو

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.