دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/09/054,000,0001399/09/061399/08/06شنبه 16:00 تا 17:00,دوشنبه 16:00 تا 17:00استرچنگ ستاره اتدرزگواسترچنگ شنبه دوشنبه16-17اندرزگو

فرم ورود مشخصات

ضمن تأیید مندرجات فوق، متعهد می شوم.