بستن

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتتعداد جلساتشهریه (ریال)ثبت نام
1اربن شنبه ترم1 18-19
اربن ساناز ترم1
1399/11/04شنبه 18:00 تا 19:0054,500,000
2اسپیلیت 1ش3ش 13-14
اسپیلیت نگار شهرک
1399/11/07یکشنبه 13:00 تا 14:00,سه شنبه 13:00 تا 14:0084,000,000
3اسپیلیت شنبه/دوشنبه14-15
اسپیلیت ستاره اندرزگو
1399/11/11شنبه 14:00 تا 15:00,دوشنبه 14:00 تا 15:0084,000,000
4اسپیلیت1ش3ش17-18
اسپیلیت ستاره اندرزگو
1399/11/05یکشنبه 17:00 تا 18:00,سه شنبه 17:00 تا 18:0084,000,000
5استرچینگ شنبه دوشنبه15-16
استرچنگ ستاره اندرزگو
1399/11/11شنبه 15:00 تا 16:00,دوشنبه 15:00 تا 16:0084,000,000
6بادی میک 1ش3ش 12-13اندرزگو
بادی میک سوگل اندرزگو
1399/11/05یکشنبه 12:00 تا 13:00,سه شنبه 12:00 تا 13:0084,000,000
7بادی میک 1ش3ش19-20
بادی میک سوگل اندرزگو
1399/11/12یکشنبه 19:00 تا 20:00,سه شنبه 19:00 تا 20:0084,000,000
8بادی میک 2ش4ش17-18
بادی میک اندرزگو بهاره
1399/11/08دوشنبه 17:00 تا 18:00,چهارشنبه 17:00 تا 18:0084,000,000
9بادی میک آنلاین شنبه چهارشنبه13-14
بادی میک آنلاین سوگل
1399/11/04شنبه 13:00 تا 14:00,چهارشنبه 13:00 تا 14:0082,000,000
10بادی میک2ش4ش13-14
بادی میک اندرزگو بهاره
1399/11/13دوشنبه 13:00 تا 14:00,چهارشنبه 13:00 تا 14:0084,000,000
11بوتی 16-17شنبه/چهارشنبه
بوتی سوگل شهرک
1399/11/04چهارشنبه 16:00 تا 17:00,شنبه 16:00 تا 17:0084,000,000
12بوتی 2ش4ش 12-13 اندرزگو بهاره
بوتی اندرزگو.بهاره
1399/11/04دوشنبه 12:00 تا 13:00,چهارشنبه 12:00 تا 13:0084,000,000
13بوتی 2ش4ش18-19بهاره
بوتی اندرزگو/سوگل
1399/11/13دوشنبه 18:00 تا 19:00,چهارشنبه 18:00 تا 19:0084,000,000
14بوتی انلاین شنبه و چهارشنبه سوگل12-13
بوتی ورک سوگل/آنلاین
1399/11/08شنبه 12:00 تا 13:00,چهارشنبه 12:00 تا 13:0082,000,000
15بوتی شنبه و چهارشنبه 19-20
بوتی سوگل شهرک
1399/11/04چهارشنبه 19:00 تا 20:00,شنبه 19:00 تا 20:0084,000,000
16تورک ترم2 17-18سه شنبه
تورک ترم2 بهناز
1399/11/07سه شنبه 17:00 تا 18:0054,500,000
17خصوصی حرکتی
خصوصی
1399/07/01شنبه 12:00 تا 20:00,چهارشنبه 12:00 تا 20:0014,500,000
18رگتون ترم1پنجشنبه 16-17
رگتون ترم1 شیما
1399/11/09پنجشنبه 16:00 تا 17:0054,500,000
19رگتون ترم3شنبه 16-17
رگتون ترم3ساناز
1399/11/04شنبه 16:00 تا 17:0054,500,000
20ساعت شنی 19-20 2ش4ش
ساعت شنی اندرزگو بهاره
1399/11/04دوشنبه 19:00 تا 20:00,چهارشنبه 19:00 تا 20:0084,000,000
21ساعت شنی 1ش3ش 13-14
ساعت شنی اندرزگو سوگل
1399/11/05یکشنبه 13:00 تا 14:00,سه شنبه 13:00 تا 14:0084,000,000
22ساعت شنی آنلاین یکشنبه/سه شنبه13-14
ساعت شنی آنلاین بهاره
1399/11/05یکشنبه 13:00 تا 14:00,سه شنبه 13:00 تا 14:0082,000,000
23عربی یکشنبه17-18ترم1
عربی ترم1 یاسمن شهرک
1399/11/05یکشنبه 17:00 تا 18:0054,500,000
24هیلز ترم1 چهارشنبه 17-18
هیلز ترم1 آیدا
1399/11/08چهارشنبه 17:00 تا 18:0054,500,000
25هیلز ترم2 چهارشنبه 15-16
هیلز ترم2ساناز
1399/11/08چهارشنبه 15:00 تا 16:0054,500,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان